سانتریفیوژ

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي
شماره تماس آزمایشگاه :021-66593999
عنوان دستگاه :Centrifuge 
زمینه های کاربردی :علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
یحیی یادگاری كارشناس 021-66593999
محمد حسین شجاعی علی آبادی استاد 021-66593999
رضا نوروزی تكنسين 021-66593999
سعید امیری تكنسين 021-66593999