دستگاه استخراج با سیال فوق بحرانی

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :021-66593999
عنوان دستگاه :Supercritical Fluid Extraction
زمینه های کاربردی :علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمد حسین شجاعی علی آبادی استاد 021-66593999