دستگاه تقطیر اتمسفری

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :076-33344444
عنوان دستگاه :Atmospheric Distillation
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي