طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1400/11/17

شماره تماس آزمایشگاه :026-34764050
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:توانایی کار در محدوده Mid-IR و Far-IR مجهز به سل ATR توانایی کار برای نمونه های جامد و مایع

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین ماهیت نمونه های خالص آلی و معدنی Absorbance --
تعیین ماهیت نمونه های خالص آلی و معدنی Transmittance(T%) --

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین ماهیت نمونه های خالص آلی و معدنی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 9:00 15:00
یکشنبه 9:00 15:00
دوشنبه 9:00 15:00
سه شنبه 9:00 15:00
چهارشنبه 9:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محبوبه حاج کریمی كارشناس 026-34764050
مریم بیات كارشناس 026-34764050