الکتروفورز 

شماره تماس آزمایشگاه :0743326221607433262221
عنوان دستگاه :Electrophoresis 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي