دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل

تاریخ بروز رسانی : 1394/08/11

شماره تماس آزمایشگاه :0743326221607433262221
عنوان دستگاه :Gel Documentation Imaging System
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 12:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سجاد نظری استاديار 0743326221607433262221