سانتریفیوژ

تاریخ بروز رسانی : 1397/08/15

شماره تماس آزمایشگاه :0743326221607433262221
عنوان دستگاه :Centrifuge 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سجاد نظری استاديار 0743326221607433262221