هود شیمیایی

شماره تماس آزمایشگاه :0743326221607433262221
عنوان دستگاه :Fume Hood
زمینه های کاربردی :كشاورزي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:شرکت سازنده تصحیح می شود: شرکت ایرانی کیمیا سکوداران

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تهویه شیمیایی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمدسعید گنجور مربی 0743326221607433262221
محسن محمدپور كارشناس 0743326221607433262221
جواد مهدوی جهان آباد کارشناس ارشد 0743326221607433262221
اسماعیل کاظمی دکتری 0743326221607433262221