کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :026-32703536
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph-Mass Spectrometer 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری انواع متابولیت ها شامل اسید های چرب- اسانس- ارائه پروفایل شدت (Count/sec) ppm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اسانس ها:2000000 ریال، متابولیت ها:12500000 ریال توسط آزمايشگاه 2000000
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
اکرم غفاری كارشناس 026-32703536