دستگاه میکرو سنجشگر روبش الکترونی

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , ساختار , اندازه , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :026-32106000
عنوان دستگاه :Electron Probe Micro Analyzer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه
محدودیت های دستگاه :تنها امکان کار به روی نمونه‌های آماده شده (مقطع صیقلی، تیغه نازک) می‌باشد، امکان کار روی نمونه های مرطوب نیست.
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
% وزنی عناصر درصد ppm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تهیه Profile - ساعت توسط آزمايشگاه 1
تهیه مقطع صیقلی - مقطع توسط آزمايشگاه 70000
آنالیز کمی کانیهای دارای عامل اکسیژن - نقطه‌ توسط آزمايشگاه 130000
آنالیز کمی (نقطه ای) توسط آزمايشگاه 120000
آنالیز کمی (ساعتی) توسط آزمايشگاه 600000
تهیه X-Ray Map - ساعت توسط آزمايشگاه 1
تهیه مقطع نازک - مقطع توسط آزمايشگاه 50000
آماده سازی نمونه (Carbon Coating) - نمونه توسط آزمايشگاه 100000
طیف EDS توسط آزمايشگاه 10000
تصاویر میکروسکوپ الکترونی - تصویر توسط آزمايشگاه 60000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00 با هماهنگی قبلی
یکشنبه 8:00 16:00 با هماهنگی قبلی
دوشنبه 8:00 16:00 با هماهنگی قبلی
سه شنبه 8:00 16:00 با هماهنگی قبلی
چهارشنبه 8:00 16:00 با هماهنگی قبلی
تجهیزات جانبی این دستگاه : میکروسکوپ نوری و انعکاسی, اسپکترومتر اندازه‌گیری XRay, دتکتورهای SE، BSE، CL
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي