نورسنج شعله‌ای 

تاریخ بروز رسانی : 1401/08/23

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه خاک، آب و گیاه
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :52510520-051
عنوان دستگاه :Flame Photometer 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین مقدار سدیم و پتاسیم در نمونه های مربوطه ppm 0.01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری سدیم و پتاسیم در نمونه خاک توسط آزمايشگاه 2351000
اندازه گیری سدیم و پتاسیم در نمونه گیاه توسط آزمايشگاه 1048000
اندازه گیری سدیم و پتاسیم در نمونه آب توسط آزمايشگاه 530000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
نغمه نقش بندی کارشناس ارشد 52510520-051
سید مجتبی لایق خویدکی كارشناس 52510520-051