ترازوی دیجیتال

تاریخ بروز رسانی : 1401/08/23

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه خاک، آب و گیاه
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :52510520-051
عنوان دستگاه :Digital Weight Indicator
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
توزین نمونه های مربوطه گرم 0.001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
وزن کردن نمونه خای خاک و گیاه توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
نغمه نقش بندی کارشناس ارشد 52510520-051
سید مجتبی لایق خویدکی كارشناس 52510520-051