دستگاه اندازه گیری زاویه تماس و کشش بین سطحی

تاریخ بروز رسانی : 1401/06/20

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی نفت
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :36133770-36133612-071
عنوان دستگاه :Contact Angle & Interfacial Tension Analyzer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کشش بین سطحی mN/m 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
کشش سطحی بین مایع مایع و مایع گاز در دما و فشار محیط و دما و فشار بالا توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سارا آفتاب کارشناس ارشد 36133770-36133612-071