تخلخل سنج هلیومی

تاریخ بروز رسانی : 1401/06/20

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی نفت
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :36133770-36133612-071
عنوان دستگاه :Helium Porosimeter
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تخلخل مغزه درصد 0.01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری تخلخل مغزه با گاز هلیوم یا نیتروژن توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سارا آفتاب کارشناس ارشد 36133770-36133612-071