نفوذسنج گاز

تاریخ بروز رسانی : 1401/06/20

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی نفت
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :36133770-36133612-071
عنوان دستگاه :Gas Permeameter
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری تراوایی مغزه توسط گاز نیتروژن توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سارا آفتاب کارشناس ارشد 36133770-36133612-071