میکروسکوپ نوری

تاریخ بروز رسانی : 1401/06/01

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :34643757-026
عنوان دستگاه :Optical Microscope
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مشاهده اسمیرهای میکروبی µm -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
مشاهده اسمیرهای میکروبی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
چهارشنبه 8:00 12:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
هادی پورجعفر دکتری 34643757-026