حمام آب

تاریخ بروز رسانی : 1401/06/01

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :34643757-026
عنوان دستگاه :Water Bath
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نگهداری مایعات، محیط های کشت و غیره در دمای تنظیم شده درجه سانتیگراد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
نگهداری مایعات، محیط های کشت و غیره در دمای تنظیم شده توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
چهارشنبه 8:00 12:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
هادی پورجعفر دکتری 34643757-026