طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1401/02/10

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه شهرکرد
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :32321623-038
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آنالیز کیفی ترکیبات آلی cm^-1 -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آنالیز کیفی ترکیبات آلی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فرهاد بنی مهدی کارشناس ارشد 32321623-038