دستگاه اندازه گیری پی اچ و یون

تاریخ بروز رسانی : 1401/06/21

شماره تماس آزمایشگاه :32867909-026
عنوان دستگاه :pH & Ion Meter
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری پی اچ و یون توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
9:00 13:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
حاجی رضا احمدی متمایل دکتری 32867909-026