کوره الکتریکی

تاریخ بروز رسانی : 1400/12/16

شماره تماس آزمایشگاه :7-34225204-034
عنوان دستگاه :Electric Furnace 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سوزاندن نمونه های گیاه gr 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
سوزاندن نمونه های گیاه جهت هضم توسط آزمايشگاه 100000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
9:00 12:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : کوره الکتریکی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سعیده بردسیری كارشناس 7-34225204-034