نورسنج شعله‌ای 

تاریخ بروز رسانی : 1400/12/16

شماره تماس آزمایشگاه :7-34225204-034
عنوان دستگاه :Flame Photometer 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری سدیم و پتاسیم خاک و برگ ppm 0.001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری سدیم برگ توسط آزمايشگاه 100000
اندازه گیری پتاسیم برگ توسط آزمايشگاه 150000
اندازه گیری سدیم خاک توسط آزمايشگاه 120000
اندازه گیری پتاسیم خاک توسط آزمايشگاه 180000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 13:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : فلیم فتومتر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سعیده بردسیری كارشناس 7-34225204-034