دستگاه آزمون فیلتر هوا

تاریخ بروز رسانی : 1400/11/02

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه فیلتراسیون
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :33932069-031
عنوان دستگاه :Air Filter Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :کلیه بندهای استاندارد EN-779, ASHRAE 52.2, ISO-16890
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
راندمان درصد وزنی 0.5

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری راندمان فیلتر هوا توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 17:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مجتبی سعادت پور کارشناس ارشد 33932069-031