دستگاه آزمون مقاومت فشاری المنت فیلتر

تاریخ بروز رسانی : 1400/11/02

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه فیلتراسیون
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :33932069-031
عنوان دستگاه :Filter Element Compressive strength Testing
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مقاومت المنت فیلتر در برابر فشار تفاضلی psi 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آزمون کامل مقاومت المنت فیلتر در برابر فشار تفاضلی توسط آزمايشگاه 10000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 17:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مجتبی سعادت پور کارشناس ارشد 33932069-031