دستگاه آزمون نقطه حباب فیلتر

تاریخ بروز رسانی : 1400/11/02

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه فیلتراسیون
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :33932069-031
عنوان دستگاه :Filter Bubble Point Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین اولین نقطه حباب پاسكال 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آزمون کامل بر اساس ISO-2942 توسط آزمايشگاه 10000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 17:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مجتبی سعادت پور کارشناس ارشد 33932069-031