دستگاه اندازه گیری پی اچ

تاریخ بروز رسانی : 1400/11/12

شماره تماس آزمایشگاه :55223252-011
عنوان دستگاه :pH Meter 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پی اچ ------ 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری پی اچ توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : به طور كامل ازكارافتاده

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سمانه راهب دکتری 55223252-011