تیتراتور کارل فیشر

تاریخ بروز رسانی : 1400/11/19

شماره تماس آزمایشگاه :32867909-026
عنوان دستگاه :Karl Fischer Titrator
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آب درصد 0.01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری آب محلولها توسط آزمايشگاه 6840000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
9.00 13.00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فرناز قاضی کیانی كارشناس 32867909-026