یوک مغناطیسی

تاریخ بروز رسانی : 1400/10/07

شماره تماس آزمایشگاه :35501829-011
عنوان دستگاه :Magnetic Yoke
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ترک یابی سطحی µm -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آزمون ترک یابی سطحی برای قطعه توسط آزمايشگاه 500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 17:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مسعود اسماعیل زاده کارشناس ارشد 35501829-011
مجید عباسی دکتری 35501829-011