پرس مانت گرم

تاریخ بروز رسانی : 1400/10/07

شماره تماس آزمایشگاه :35501829-011
عنوان دستگاه :Hot Mounting Press
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :ابعاد نمونه حداکثر 1×1×1 سانتیمتر
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
مانت گرم برای هر نمونه توسط آزمايشگاه 500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 20:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مجید عباسی دکتری 35501829-011