دستگاه آزمون استحکام خمشی

تاریخ بروز رسانی : 1400/10/25

شماره تماس آزمایشگاه :7-33235004-034
عنوان دستگاه :Bending Strength Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مقاومت خمشی پاسكال -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آزمون مقاومت خمشی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمدرضا گهرگزی كارشناس 7-33235004-034
رضا معینی تكنسين 7-33235004-034