دستگاه آزمون ضربه شارپی

تاریخ بروز رسانی : 1400/12/03

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :33447029-076
عنوان دستگاه :Charpy Impact Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
انرژی ژول 1.67

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اعمال ضربه به نمونه های فلزی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
پنجشنبه 7:30 13:30
7:30 14:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فاطمه علیزاده کارشناس ارشد 33447029-076