دستگاه اندازه گیری دما، رطوبت و فشار

تاریخ بروز رسانی : 1400/12/03

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :33447029-076
عنوان دستگاه :Thermometer, Hygrometer & Barometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رطوبت درصد ±4 % RH
دما درجه سانتیگراد ±0.8 °C

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری دما و رطوبت آزمایشگاه توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
پنجشنبه 7:30 13:30
7:30 14:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مرجان نظری كارشناس 33447029-076
غزال صدفی كارشناس 33447029-076