طیف سنج نشر جرقه (کوانتومتر)

تاریخ بروز رسانی : 1400/12/03

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :33447029-076
عنوان دستگاه :Spark Emission Spectrometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصد وزنی عناصر درصد ±0.01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آنالیز فلزات و تعیین درصد وزنی عناصر توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
پنجشنبه 7:30 13:30
7:30 14:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مرجان نظری كارشناس 33447029-076