دستگاه الکتروفورز مویین 

تاریخ بروز رسانی : 1401/02/31

شماره تماس آزمایشگاه :2516-32802130-026
عنوان دستگاه :Capillary Electrophoresis 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری ترکیبات شیمیایی ppm -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری ترکیبات شیمیایی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شکوفه شارخی رضایی کارشناس ارشد 2516-32802130-026