دستگاه هضم مایکروویو

تاریخ بروز رسانی : 1401/02/31

شماره تماس آزمایشگاه :2516-32802130-026
عنوان دستگاه :Microwave Digestion
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
هضم نمونه جهت آنالیز فلزات سنگین ------ -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
هضم نمونه جهت آنالیز فلزات سنگین توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شکوفه شارخی رضایی کارشناس ارشد 2516-32802130-026