طیف سنج نوری

تاریخ بروز رسانی : 1401/02/19

شماره تماس آزمایشگاه :2529 داخلی-32802130-026
عنوان دستگاه :Spectrophotometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میزان جذب و عبور نور در محدوده طول موج مرئی و نامرئی nm 0/02 nm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری میزان جذب و عبور محلول های مختلف جهت تعیین غلظت ماده مورد اندازه گیری توسط آزمايشگاه 2770000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 12:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
بنفشه نصیری صحنه کارشناس ارشد 2529 داخلی-32802130-026
محمد فرجی دانشيار 2529 داخلی-32802130-026
ریکا جوانشیر کارشناس ارشد 2529 داخلی-32802130-026