حمام گرانروی

تاریخ بروز رسانی : 1400/09/29

شماره تماس آزمایشگاه :32227711-038
عنوان دستگاه :Viscosity Bath
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین ویسکوزیته قیر در دماهای مختلف توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 13:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
اکرم کریم زاده کارشناس ارشد 32227711-038