آسیاب میله ای

تاریخ بروز رسانی : 1400/09/09

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :041-33459288 و 33458165-041
عنوان دستگاه :Rod Mill
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
برای نرمایش ماده معدنی میلیمتر -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
نرمایش ماده معدنی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
داود اسدلو تكنسين 041-33459288 و 33458165-041