دستگاه اندازه گیری ضریب شکست و پلاریمتر پرتابل

تاریخ بروز رسانی : 1400/08/30

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :33120665-066
عنوان دستگاه :Portable Refracto-Polarimeter
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصد رطوبت درصد ±0.2%
درصد مواد آلی جامد درصد ±0.2%

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری درصد رطوبت و درصد مواد آل جامد موجود در نمونه عسل توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
08:00 14:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمد احمدحسینی دکتری 33120665-066