هود لامینار

تاریخ بروز رسانی : 1400/09/10

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :01732131799
عنوان دستگاه :Laminar Flow Hood
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کشت باکتریها و سلولها در حالت استریل ساعت 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
کشت باکتریها و سلولها در حالت استریل در اختيار قرار دادن دستگاه 300000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مهدی موقری کارشناس ارشد 01732131799