طیف سنج نوری

تاریخ بروز رسانی : 1400/11/24

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع تحقیقات
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :312-43352311-051 (داخلی های 218 و 300)
عنوان دستگاه :Spectrophotometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :تنها اندازه گیری نمونه ها به فرم مایع امکان پذیر است.
توضیحات:قابل استفاده در پنج نوع اندازه گیری به شرح ذیل: فتومتری، غلظتی، تمایز طیفی، کمی وسینیتیکی

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمونه مایع ppm 0.1 ppm
نمونه مایع درصد کمتر از 1 درصد

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری جذب مولکولی توسط آزمايشگاه 400000
اندازه گیری جذب مولکولی در اختيار قرار دادن دستگاه 400000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
7:30 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
امیر رمضانی مقدم استاديار 312-43352311-051 (داخلی های 218 و 300)
راحله احمدی دکتری 312-43352311-051 (داخلی های 218 و 300)