هود لامینار

تاریخ بروز رسانی : 1400/08/30

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع تحقیقات
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :312-43352311-051 (داخلی های 218 و 300)
عنوان دستگاه :Laminar Flow Hood
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :محدودیت خاصی ندارد.
توضیحات:خارج میکرو اورگانیسم ها از محیط آزمایش مورد نظر و همچنین دارای قابلیت استفاده از لامپ فرابنفش و تنظیم کننده زمان

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
هود آزمایشگاهی توسط آزمايشگاه
هود آزمایشگاهی در اختيار قرار دادن دستگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
7:30 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سعید محمدیان استاديار 312-43352311-051 (داخلی های 218 و 300)