حمام آب

تاریخ بروز رسانی : 1400/09/10

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع تحقیقات
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :312-43352311-051 (داخلی های 218 و 300)
عنوان دستگاه :Water Bath
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :قابلیت تنظیم دماهای پایین تر از محیط را ندارد.
توضیحات:قابل کاربرد در تنظیم دمای لوله ها و محلول های مورد آزمایش می باشد.

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تنظیم دمای محلول درجه سانتیگراد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تنظیم دمای محلول توسط آزمايشگاه
تنظیم دمای محلول در اختيار قرار دادن دستگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
7:30 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
امیر رمضانی مقدم استاديار 312-43352311-051 (داخلی های 218 و 300)