بلاک گرمایشی

تاریخ بروز رسانی : 1400/08/30

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه جامع تحقیقات
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :312-43352311-051 (داخلی های 218 و 300)
عنوان دستگاه :Heat Block
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :محدودیت خاصی ندارد.
توضیحات:هیتر بلاک نوعی حمام خشک فشرده است که دارای ارائه کنترل دقیق دما برای تکرار نتایج و همچنین دارای قابلیت نمایش صفحه دمایی می باشد و همچنین دارای قابلیت تعیین نقطه ذوب و جوش دما در آنالیز DNA واکنش های آنزیمی، فرآیندهای آنزیماتیک، هیبریداسیون نوکلئیک اسید و ... می باشد.

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تنطیم دما درجه سانتیگراد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تنطیم دما توسط آزمايشگاه
تنطیم دما در اختيار قرار دادن دستگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
7:30 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سعید محمدیان استاديار 312-43352311-051 (داخلی های 218 و 300)