دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

تاریخ بروز رسانی : 1396/02/02

خاصیت قابل اندازه گیری :مكانيكي , فيزيكي
شماره تماس آزمایشگاه :023-31532330
عنوان دستگاه :Differential Scanning Calorimeter 
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
DTA - DSC - TG توسط آزمايشگاه 1200000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 15:00
یکشنبه 8:00 15:00
دوشنبه 8:00 15:00
سه شنبه 8:00 15:00
چهارشنبه 8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
احسان اله شاهی کارشناس ارشد 023-31532330
مریم حسن زاده مها کارشناس ارشد 023-31532330