طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1400/11/19

شماره تماس آزمایشگاه :32867909-026
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مواد شیمیایی Absorbance 2

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
طیف FTIR و ATR نمونه های مایع و جامد توسط آزمايشگاه 2200000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
9:00 13:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فرناز قاضی کیانی كارشناس 32867909-026