آسیاب سریع

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه گنبد کاووس
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :01733264060
عنوان دستگاه :Fast Mill
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
پودر کردن انواع مواد در اختيار قرار دادن دستگاه
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي