دستگاه آزمون کشش

تاریخ بروز رسانی : 1400/07/29

شماره تماس آزمایشگاه :33338793-084
عنوان دستگاه :Tensile Testing
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تنش (مقاومت) کششی MPa 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
انجام آزمون های کششی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علی صمد عبدل خانی کارشناس ارشد 33338793-084
سجاد شرفخانی كارشناس 33338793-084