دستگاه اندازه گیری نفوذپذیری هوا بلین

تاریخ بروز رسانی : 1400/07/20

شماره تماس آزمایشگاه :32414547-056
عنوان دستگاه :Blaine Air Permeability Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نرمی - سطح مخصوص بر حسب متر مربع بر کیلوگرم مترمربع بر گرم 1 متر مربع بر کیلوگرم

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین نرمی - سطح مخصوص سیمان توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
07:30 14:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
ایمانه خزاعی کارشناس ارشد 32414547-056