دستگاه سنجش کارایی بتن خود تراکم

تاریخ بروز رسانی : 1400/07/18

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه بتن پیشرفته
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :42292193-031
عنوان دستگاه :Self-Compacting Concrete Workability Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
گشتاور ( رئولوژی بتن) نیوتن متر 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین مشخصات رئولوژی بتن خودتراکم تازه با کمک آزمایش رشد تنش (Stress Growth Test) و آزمایش منحنی جریان (Flow Curve Test). ₒ ζ Yield stress : تنش جاری استاتیک بتن (حداقل تنش مورد نیاز برای شروع جریان از حالت استراحت بتن) µ Plastic viscosity : ویسکوزیته پلاستیک یا گرانروی (مقاومت بتن به جاری شدن تحت افزایش نرخ برشی) ζ Shear stress : تنش جاری شدن دینامیک بتن (حداقل تنش مورد نیاز برای حفظ جریان بتن توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه 8:00 14:00 روزهای یکشنبه تا پنج شنبه
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
اکبر منتظری کارشناس ارشد 42292193-031