نورسنج شعله‌ای 

تاریخ بروز رسانی : 1400/06/23

خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :37619021-051
عنوان دستگاه :Flame Photometer 
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین کاتیون های موجود در ماده درصد 0.01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
دستگاه نورسنج شعله‌ای  Flame Photometer توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
9 14
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
رامین شهرکی کارشناس ارشد 37619021-051